CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ẢO

CUNG CẤP DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ẢO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc O0o ———– ———- Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 20… PHỤ LỤC 01( DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ẢO) (V/v: Cung cấp dịch vụ Tổng Đài Ảo) Hợp đồng số………………/2016/TDA/VAS ký ngày….. /………. / 2016. Chúng tôi gồm: Bên A:...

PHIẾU KHẢO SÁT YÊU CẦU LẮP ĐẶT TỔNG ĐÀI ẢO

PHIẾU KHẢO SÁT YÊU CẦU LẮP ĐẶT TỔNG ĐÀI ẢO PHIẾU KHẢO SÁT VÀ YÊU CẦU LẮP ĐẶT DỊCH VỤ TỔNG ĐÀI ẢO Mã đại lý:………………………………. (Hợp đồng số  …………………………… ký ngày …  / …  / 20…) 1.   SỐ MÁY LẺ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG(phiếu khảo sát) STT Dịch vụ Số lượng máy lẻ Số điện thoại sử dụng 1 Tổng đài ảo 5 04 710891...

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIGAFONE

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ GIGAFONE    HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH GIGAFONE Số HĐ:………………………… Mã KH:………………………. Mã đại lý: 062016NNL ……….     Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC Đại diện: Ông Lê Anh Vũ                  Chức vụ: Giám đốc TT Dịch vụ Giá trị gia tăng (Giấy ủy quyền số: 01/2016/GUQ-CTEL ký...

© 2016 Tổng đài ảo, Điện thoại cố định tổng đài ảo gigafone. Thiết kế Website bởi CMC Telecom.